HAVACILIĞIMIZ

Vecihi HÜRKUŞ

Rapor 1966-2016 İstanbul Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Yayınları No: 3 

Kitap, 100 TL‘lik bağış karşılığında gönderilmektedir.

Lütfen bağış yaparken istediğiniz ürün/leri mesaj olarak yazınız…

Aksi belirtilmediği sürece, bütün yayın ve ürünlerimiz “ALICI” ödemeli olarak kargoya verilmektedir.

Bu Samimi Açıklamanın Ön Sözü Yurdumuzda havacılık doğduğu tarihten bu yana, 55 senelik süre içinde hiç bir zaman, Türk havacılığı millî şerefe layık bir idareye kavuşamamıştır. Bu yola gönül bağlayan ve muhtelif tarihlerde şerefli başarılar sağlayan müteşebbisler doğmuş, güzel eserler meydana gelmiş fakat yaşatmak, milletimize bu muvaffak eserleri mâl etmek imkânı verilmemiştir. Havacılığımızın yarım (asırlık akışı hatıralarını hulâsaten[1] açıklayan bu bildiride görüleceği gibi, bilhassa sivil havacılığımız ve hava endüstrimiz daima ve daima hava kuvvetleri idarecilerinin baskısı altında ezilmiş ve kötü bir kâsid[2] eseri gibi, başarılar yaşatılmamıştır. Hattâ menşei meçhul[3] kaprislerle yürütülen bu taktik yalnız ferdî teşebbüslere değil, devlet malı fabrikaları da iflâsa sürüklemiş ve ayrıca yüce milletimizin hamiyet ve vatanseverliğiyle meydana gelen (TÜRK TAYYARE CEMİYETİ)=Türk Hava Kurumu’nu da teşekkül gayesinden mahrum ederek, vatanda havacı anâsırın[4] yetişmesine imkân bırakmamıştır.

DEVLET MALI KAYSERİ TAYYARE FABRİKASI:

Böyle bir taktiğin kurbanıdır. Bu muazzam fabrika, bugün idarî acz içinde çırpınan ve azameti ile hiç münasebeti olmayan basit bir tamirhanedir. Ve işletmesi her geçen gün biraz daha kötüye gitmektedir. (Eğer bu fabrika kurulduğu gibi Anonim Şirket=Özel Sektör veya İktisadî Devlet tesisi halinde kalsaydı, Hava Kuvvetleri idaresine bırakılmasaydı, bugün Hava Kuvvetlerimizi ve sivil havacılığımızı en modern hava araçlarıyla besleyecek ve yabancı milletlere ait fabrikalardan uçak dilenmek ihtiyacı kalmayacaktı.)

TÜRK MİLLETİNİN ÖZ MALI HAVA KURUMU:

Aziz milletimizin inayet ve bağışları ile doğan, gayesi Türk gençliğini yalnız havacılığa hazırlamak kapsamında olan ve Cemiyetler Kanunu hükümlerine müsteniden hükmî şahsiyeti haiz bir cemiyet olarak kurulmuştur. Bu bariz vasfına rağmen bu tesise senelerdir, idare heyetleri tavsiyelerle ve Başkanlığı da tayinlerle gelir. Hava Kuvvetlerinin bir şubesi halinde teşekkül gayesine, tam sırt çevirmiştir. Merkez binası işgal altındadır. Havacılık Okulu olarak inşa edilen bina da Hava Kuvvetlerine ait malzeme deposu olmuştur. Bu hazin durumun süratle ıslahı, millet iradesine dayanan iktidar için millî vecibelerdendir. Türk Milletini B.M.M. de kahir ekseriyetle temsil eden ve millî dâvaların genel vekili mevkiinde bulunan A.P. Mebuslarımızın, yüce Milletimize vaat edilen kalkınma programına paralel, bugün pek zavallı durumda kalmış olan Türk havacılığını topyekûn ele almaları, B.M.M. de yaptıkları yemin mukteziyatı[5] ve vicdan borcudur. Sayın Mebuslarımıza üstün saygılarımla, VECİHİ HÜRKUŞ [1] Hulâsaten: kısaca. [2] Kâsid: kasteden. [3] Menşei meçhul: kaynağı bilinmeyen [4] Anâsır: eleman, öğe [5] Mukteza: lâzım gelmiş, kanun icabına göre yazılan yazı

Kitap, 100 TL‘lik bağış karşılığında gönderilmektedir. Lütfen bağış yaparken istediğiniz ürün/leri mesaj olarak yazınız… Aksi belirtilmediği sürece, bütün yayın ve ürünlerimiz “ALICI” ödemeli olarak kargoya verilmektedir.

Bağış yaparak hem yayın ve ürünlerimize sahip olup, hem de derneğimize destek olabilirsiniz.

Pin It on Pinterest

Share This

Bunu Paylaş

Bu sayfayı takipçilerinle paylaş!