Havacılığımız

Havacılığımız

HAVACILIĞIMIZ

 Vecihi HÜRKUŞ Rapor 1966-2016 İstanbul Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Yayınları No: 3  Kitaba, 5 TL‘lik bağış karşılığında gönderilmektedir. Lütfen bağış yaparken istediğiniz ürün/leri mesaj olarak yazınız… Aksi belirtilmediği sürece, bütün yayın ve ürünlerimiz “ALICI” ödemeli olarak kargoya verilmektedir.

Bu Samimi Açıklamanın Ön Sözü Yurdumuzda havacılık doğduğu tarihten bu yana, 55 senelik süre içinde hiç bir zaman, Türk havacılığı millî şerefe layık bir idareye kavuşamamıştır. Bu yola gönül bağlayan ve muhtelif tarihlerde şerefli başarılar sağlayan müteşebbisler doğmuş, güzel eserler meydana gelmiş fakat yaşatmak, milletimize bu muvaffak eserleri mâl etmek imkânı verilmemiştir. Havacılığımızın yarım (asırlık akışı hatıralarını hulâsaten[1] açıklayan bu bildiride görüleceği gibi, bilhassa sivil havacılığımız ve hava endüstrimiz daima ve daima hava kuvvetleri idarecilerinin baskısı altında ezilmiş ve kötü bir kâsid[2] eseri gibi, başarılar yaşatılmamıştır. Hattâ menşei meçhul[3] kaprislerle yürütülen bu taktik yalnız ferdî teşebbüslere değil, devlet malı fabrikaları da iflâsa sürüklemiş ve ayrıca yüce milletimizin hamiyet ve vatanseverliğiyle meydana gelen (TÜRK TAYYARE CEMİYETİ)=Türk Hava Kurumu’nu da teşekkül gayesinden mahrum ederek, vatanda havacı anâsırın[4] yetişmesine imkân bırakmamıştır.

DEVLET MALI KAYSERİ TAYYARE FABRİKASI:

Böyle bir taktiğin kurbanıdır. Bu muazzam fabrika, bugün idarî acz içinde çırpınan ve azameti ile hiç münasebeti olmayan basit bir tamirhanedir. Ve işletmesi her geçen gün biraz daha kötüye gitmektedir. (Eğer bu fabrika kurulduğu gibi Anonim Şirket=Özel Sektör veya İktisadî Devlet tesisi halinde kalsaydı, Hava Kuvvetleri idaresine bırakılmasaydı, bugün Hava Kuvvetlerimizi ve sivil havacılığımızı en modern hava araçlarıyla besleyecek ve yabancı milletlere ait fabrikalardan uçak dilenmek ihtiyacı kalmayacaktı.)

TÜRK MİLLETİNİN ÖZ MALI HAVA KURUMU:

Aziz milletimizin inayet ve bağışları ile doğan, gayesi Türk gençliğini yalnız havacılığa hazırlamak kapsamında olan ve Cemiyetler Kanunu hükümlerine müsteniden hükmî şahsiyeti haiz bir cemiyet olarak kurulmuştur. Bu bariz vasfına rağmen bu tesise senelerdir, idare heyetleri tavsiyelerle ve Başkanlığı da tayinlerle gelir. Hava Kuvvetlerinin bir şubesi halinde teşekkül gayesine, tam sırt çevirmiştir. Merkez binası işgal altındadır. Havacılık Okulu olarak inşa edilen bina da Hava Kuvvetlerine ait malzeme deposu olmuştur. Bu hazin durumun süratle ıslahı, millet iradesine dayanan iktidar için millî vecibelerdendir. Türk Milletini B.M.M. de kahir ekseriyetle temsil eden ve millî dâvaların genel vekili mevkiinde bulunan A.P. Mebuslarımızın, yüce Milletimize vaat edilen kalkınma programına paralel, bugün pek zavallı durumda kalmış olan Türk havacılığını topyekûn ele almaları, B.M.M. de yaptıkları yemin mukteziyatı[5] ve vicdan borcudur. Sayın Mebuslarımıza üstün saygılarımla, VECİHİ HÜRKUŞ [1] Hulâsaten: kısaca. [2] Kâsid: kasteden. [3] Menşei meçhul: kaynağı bilinmeyen [4] Anâsır: eleman, öğe [5] Mukteza: lâzım gelmiş, kanun icabına göre yazılan yazı Kitaba, 5 TL‘lik bağış karşılığında gönderilmektedir. Lütfen bağış yaparken istediğiniz ürün/leri mesaj olarak yazınız… Aksi belirtilmediği sürece, bütün yayın ve ürünlerimiz “ALICI” ödemeli olarak kargoya verilmektedir.

Bağış yaparak hem yayın ve ürünlerimize sahip olup, hem de derneğimize destek olabilirsiniz.

VECİHİ HÜRKUŞ  “Göklerin Korkusuz Adamı”

VECİHİ HÜRKUŞ “Göklerin Korkusuz Adamı”

VECİHİ HÜRKUŞ 

“Göklerin Korkusuz Adamı”

Mehmet Gürbüz GÜRER

Anı / 2. Basım / 2008, İstanbul

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Yayınları No: 2 ISBN: 978-605-5816-01-8

Kitaba, 10 TL‘lik bağış karşılığında gönderilmektedir.

Lütfen bağış yaparken istediğiniz ürün/leri mesaj olarak yazınız…

Aksi belirtilmediği sürece, bütün yayın ve ürünlerimiz “ALICI” ödemeli olarak kargoya verilmektedir.

Mehmet Gürbüz Gürer’in Tanıklığı

Bu kitap bir tepkiden doğmuştur. Yazar tarafından da değinilen vefasızlık, ulus ve dünya için önemli kişilerin yaşam ve eser ve izlerinin yitirilmesine duyarsızlık, örnek kişi ve örnek olaylara ulaşmanın önemsenmemesi bu kitabın yazılmasını gerektirmiştir” hangi kitaptan mı söz ediliyor? Mehmet Gürbüz Gürer’in kaleme aldığı, Vecihi Hürkuş “Göklerin Korkusuz Adamı”ndan.

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği yayınları arasından çıkan kitap, Mehmet Gürbüz Gürer’in, kahraman tayyarecimiz Vecihi Hürkuş ile ilgili tanıklıklarını anlatıyor. Yazının girişinde kullandığımız alıntı ise, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı ve kitabın yayına hazırlığını üstlenen Bahadır Gürer’e ait. Yazar Mehmet Gürbüz Gürer de kitabın, Türk havacılığına sayısız katkıda bulunmuş bir insanına yeterince ilgi gösterilmemesi neticesinde bir tepki olarak ortaya çıktığını belirtiyor (1990).

Çocukluğunun bir bölümünü Kadıköy Kızıltoprak’ta geçiren yazarımız Mehmet Gürbüz Gürer, Vecihi Bey’in Kadıköy Kalamış’taki hangarına, uçaklarına, Vecihi Sivil Tayyare Mektebine tanıklık eder ve tanıklıklarını oldukça ayrıntılı bir biçimde kaleme alır. Gürer’in, Kadıköy ve Vecihi Bey ile ilişkisi, babasının 1935 yılında Bandırma’ya tayininin çıkmasıyla kesilmiş olur. Ancak Vecihi Bey, onun hafızasında, “çocukluk anılarını süsleyen” ve yıllar sonra ilk kitabını yazmasını sağlayan bir kahraman olarak kalmaya devam eder. Vecihi Bey esir düşmeden önce düşmana teslim etmemek için yüreği parçalanarak uçağını yakmıştır. En büyük arzusu bir Rus uçağı kaçırarak vatana dönmektir.

Yazar, kitabın ikinci bölümünde çocukluğunda, dilden dile anlatılarak efsaneleşen kaçış öyküsünü de duyduğu gibi anlatır. Gerçek, anlatılan efsaneden farklıdır ama en az onun kadar olağanüstüdür.

Mehmet Gürbüz Gürer, Göklerin Kahramanı Vecihi Bey’in Kalamış’taki hangarının “Japon” çocuğudur. Vecihi Bey ve arkadaşları ona bu ismi vermişlerdir. Gürer ve Vecihi Bey’in hayatı 1954 ve 1960 yıllarında bu kez Adana ve İskenderun’da kesişir.

Mehmet Gürbüz Gürer, “Vecihi Hürkuş Göklerin Korkusuz Adamı”nın tüm haklarını da kitabın okurla buluşmasını sağlayan ve Vecihi Hürkuş’u tanıtmak yolunda önemli çalışmalar yürüten Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği’ne bırakmıştır.

Kitaba, 10 TL‘lik bağış karşılığında gönderilmektedir.

Lütfen bağış yaparken istediğiniz ürün/leri mesaj olarak yazınız…

Aksi belirtilmediği sürece, bütün yayın ve ürünlerimiz “ALICI” ödemeli olarak kargoya verilmektedir.

Bağış yaparak hem yayın ve ürünlerimize sahip olup, hem de derneğimize destek olabilirsiniz.

Havada

Havada

HAVADA 1915–1925

Vecihi HÜRKUŞ

Anı / 3. Basım / 2008, İstanbul

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Yayınları No: 1 ISBN: 978-605-5816-00-1

Kitap, 20 TL‘lik bağış karşılığında gönderilmektedir.

Lütfen bağış yaparken istediğiniz ürün/leri mesaj olarak yazınız…

Aksi belirtilmediği sürece, bütün yayın ve ürünlerimiz “ALICI” ödemeli olarak kargoya verilmektedir.

“Havada”, Vecihi Hürkuş’un 1915–1925 yılları arasını kapsayan anılarından oluşuyor. Kitap, Bahadır Gürer ve Hakan Demirbağ tarafından, TAI / TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’nin katkılarıyla yayına hazırlanmış.

Kitap, ilk kez 1942 yılında Vecihi Hürkuş tarafından yayınlandı ve uzun süre Hava Harp okulunda İstiklal savaşının öğrenilmesinde ders kitabı olarak değerlendirildi. 2000 yılında

Vecihi Bey’in kızları Gönül Hürkuş Şarman ve Sevim Hürkuş Maxson ilk kitaba, Vecihi Bey’in ölümüne kadar süreyi özetleyen bir bölümle “Bir Tayyarecinin Anıları” adlı kitabı yayınladılar.  Yeni basımı için Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği’nce geliştirilen, 1. Kitap “Havada”, Türk havacılık tarihinde çok sayıda ilke imza atan bu kahraman havacının 1915–1925 yılları arasındaki anılarını kapsıyor. Bu çalışmada bir kısmı ilk kez yayınlanan 39 dönem fotoğrafı eklendi. Ayrıca Vecihi Bey’in anılarının tarihsel kaynaklarla bağlantısı 177 dipnotu ile kuruldu. Kitap, “Vecihi Hürkuş” kitapları serisinin ilk kitabı. Seri dokuz kitap olarak planlandı.

Kitap bizi, Vecihi Bey’in, her satırda okuyucuyu hayrete düşüren, olağanüstü hayat öyküsüyle karşılıyor. Kitabın önsözü yine Vecihi Bey’e ait. “Eğer bu değerli teşebbüsler ve eserler, yabancı milletlerin verdikleri öneme yakın bir teşvik bulsalardı, bugün dünya havacılık babası adının Türk tarihine mahsus bir şeref olarak kalacağı şüphe götürmez bir hakikat olurdu”.  Vecihi Bey ekliyor: “Hizmet hayatımın olduğu kadar, milli havacılığımızın tarihine de ihtiva eden bu eserde, işbu maksatla olayları gerçek olarak okuyucularıma sunmak, acı da olsa kendi hata ve ihmallerimizi bütün unsurlarıyla anlatarak, gelecek ve yetişecek genç vatandaşlara ibret levhası halinde uyarma konularını ortaya dökmek tek gayretimdir.  Ama bu konular bazı kimselerin hoşuna gitmeyecektir. Ben bunlara peşinen söyleyeyim ki, bu eserde açıkladığım hakikatler, milli havacılığımızın durumundan doğan reaksiyondur.” Önsözdeki bu cümleler, Türk havacılık tarihine ışık tutan bu eşsiz eserin, ilerleyen sayfalarda okuyucuya aktaracak mücadele ve özveri yüklü öykülerine girizgâh oluyor.

“Kafkas Cephesi”, “İlk Savaş Uçuşum”, “Türk Tayyareciliğinde İlk Hava Zaferi”, “Payitaht Hava Müdafaası”, “İstiklal Savaşı’nda İlk Uçuş”, “Birinci İnönü Muharebesi”, “İsmet Tayyaresi”, “Sakarya Muharebesi”, “Büyük Taarruz”, “Avrupa Milletlerinin Havacılıklarına Bir Bakış”, kitapta yer alan bölümlerden bazıları.

Kitabı, yeniden yayın hayatımıza kazandıran Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği, 2007 yılında, “Tayyareci Vecihi Hürkuş’un hayatı, eserleri ve ideallerini tanıtmak, topluma yeniden kazandırarak havacılığa ilgiyi ve sevgiyi etkinleştirilme ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi’ni kurmak, Türkiye’de üretilen veya Türkiye’de üretilecek olan uçak yapımlarını desteklemek, Türk ve Dünya havacılık tarihine katkı sağlayacak bilgi belge ve dokümanları araştırmak, bulmak, arşiv oluşturmak, sergilemek, toplumla paylaşmak, Vecihi Hürkuş’un kabrinin Askeri Şehitliğe naklini sağlamak” amacı ile kurulmuş.

Kitap, 20 TL‘lik bağış karşılığında gönderilmektedir.

Lütfen bağış yaparken istediğiniz ürün/leri mesaj olarak yazınız…

Aksi belirtilmediği sürece, bütün yayın ve ürünlerimiz “ALICI” ödemeli olarak kargoya verilmektedir.

Bağış yaparak hem yayın ve ürünlerimize sahip olup, hem de derneğimize destek olabilirsiniz.

Pin It on Pinterest